Nowelizacja Prawa budowlanego 2020 - Nowy podział projektu budowlanego!

29-08-2020 | Joanna Dropińska-Bysiek

Sygnalizowana w poprzednim artykule nowelizacja Prawa budowlanego, która wchodzi w życie z dniem 19 września 2020 r. wprowadza niezmiernie istotną dla procesu inwestycyjno-budowlanego nowość w odniesieniu do części składowych projektu budowlanego. Jak wskazano w jej uzasadnieniu, potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. To niewątpliwie słuszne założenie przyjdzie w najbliższych dniach zweryfikować w praktyce.

Czytaj więcej

Nowelizacja Prawa budowlanego 2020 kiedy pozwolenie na budowę?

28-08-2020 | Joanna Dropińska-Bysiek

W Dzienniku Ustaw 2020 poz. 1333 z 3 sierpnia opublikowany został tekst jednolity Prawa budowlanego, w którym uwzględniono zmiany wprowadzone następującymi regulacjami prawnymi:

  • ustawą z 13 czerwca 2019 o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
  • ustawą z 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
  • ustawą z 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Czytaj więcej

Dyrektywa o ochronie sygnalistów

06-08-2020 | Marzena Tyl

„Wiele organizacji mierzy się z wyzwaniem wprowadzenia i zapewnienia skutecznego funkcjonowania kanałów informowania o nieprawidłowościach. Sygnaliści, zwani także whistleblowerami, są z perspektywy organizacji bardzo cennym źródłem informacji o różnego rodzaju nieprawidłowościach i nadużyciach. Nie może więc dziwić, że w wielu organizacjach wprowadzane były systemy informowania o nieprawidłowościach. O znaczeniu i jakości informacji pozyskiwanych od sygnalistów dla wykrywania nieprawidłowości świadczy jednoznacznie uruchomienie przez UOKiK platformy, za pomocą której możliwe jest przekazanie do Urzędu informacji o naruszeniach prawa konkurencji.

Czytaj więcej

Formuła PPP dla realizacji farm fotowoltaicznych

02-08-2020 | Joanna Dropińska-Bysiek

W poprzednim artykule przedstawione zostały zadania gmin w zakresie energetyki. W świetle poczynionych w nim ustaleń formuła partnerstwa publiczno-prywatnego dla realizacji farm fotowoltaicznych zdaje się być rozwiązaniem niezwykle pożądanym dla ich wypełniania.
Znaczne ograniczenia jakie wynikają z przepisów dotyczących finansów publicznych oraz niewystarczające środki budżetowe na realizację inicjatyw samorządowych powodują, że formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, jako oparta na współpracy zainteresowanego maksymalizacją efektywności inwestycji sektora prywatnego oraz zainteresowanych maksymalizacją użyteczności publicznej gmin.

Czytaj więcej

Czyżby przełom w orzecznictwie dotyczącym opodatkowania dotacji?

15-07-2020 | Marzena Tyl

Najnowsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego z pewnością zadowoli Platformy Startowe i startupy

Problem naliczania podatku od towarów i usług od otrzymanej przez platformy startowe dotacji na realizację projektów jest problemem złożonym, ….. i to już wiemy.
Jak bardzo (?), wskazują na to liczne inicjatywy spotkań i rozmów w przedmiocie rozwiązania tego problemu zarówno Platform Startowych, jak i samych starupów. Mało tego, problem ten został dostrzeżony również przez posłów i podniesiony w interpelacji nr 33098 z dnia 09.08.2019 r.

Czytaj więcej

Zadania gminy w zakresie energetyki?

30-06-2020 | Joanna Dropińska-Bysiek

Przedstawiając problematykę zadań własnych gminy w obszarze energetyki,
w pierwszej kolejności wskazać należy na zasadniczy dla sektora energetycznego dokument strategiczny, czyli politykę energetyczną państwa . Jakkolwiek dokument ten przyjmowany jest w drodze uchwały podejmowanej przez Radę Ministrów, a co za tym idzie stanowi źródło prawa o charakterze wewnętrznie obowiązującym , to jednak zgodnie ze stanowiskiem doktryny przedmiotu jego postanowienia są wiążące również dla organów samorządu terytorialnego. Skoro bowiem określony w art. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne cel polityki energetycznej państwa stanowi zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony środowiska, to jednostki samorządu terytorialnego, pozostające niezaprzeczalnie częścią tegoż państwa, obowiązane są również do jego realizacji . Przedstawione poniżej zadania gminy w sferze energetyki, wynikające tak z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , jak i z pr. energ., analizować należy zatem w kontekście celów wyznaczonych w aktualnie obowiązującej polityce energetycznej państwa.

Czytaj więcej