Dzieci też mają prawo do informacji o naruszeniach danych osobowych, które ich dotyczą

21-06-2020

Motyw 38 do preambuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm) (RODO) zawiera postulat szczególnej ochrony danych osobowych dzieci.

W przypadkach naruszeń wymagających powiadomienia osób, których zdarzenie dotyczy, rodzicom oraz dzieciom powinny być przekazane informacje: co się zdarzyło, jakie może to spowodować dla nich negatywne konsekwencje i jakie działania mogą oni podjąć, aby przed tymi konsekwencjami się obronić lub ograniczyć ryzyko ich wystąpienia. Wszelkie komunikaty kierowane do nich powinny być napisane jasnym i prostym językiem. Obowiązek ten istnieje dopiero w sytuacji wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych konsekwencji dla praw i wolności osób fizycznych, w tym osób małoletnich, np. uzyskanie dostępu do innych danych dziecka; wykorzystanie danych osobowych osób, których dotyczy naruszenie do wyłudzenia środków finansowych od najbliższej rodziny tzw. metodą „na wnuczka”; naruszenie dobrego imienia lub dyskryminacja.ie jednej z czynności procedury planistycznej oznacza, jak już wskazano powyżej, istotne naruszenie całego trybu i może skutkować nieważnością uchwały w całości lub części (zob. II OSK 925/16).

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1287