Dzieci też mają prawo do informacji o naruszeniach danych osobowych, które ich dotyczą

21-06-2020

Motyw 38 do preambuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm) (RODO) zawiera postulat szczególnej ochrony danych osobowych dzieci.

Czytaj więcej

COVID-19 POWODEM PRZEDŁUŻONEGO WYŁOŻENIA MPZP?

20-06-2020 | Joanna Dropińska-Bysiek

Uregulowana przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) (dalej u.p.z.p.) procedura uchwalania aktów planowania przestrzennego złożona jest z sekwencji czynności podejmowanych przez organy administracji publicznej. Niezwykle istotnym elementem jej prowadzenia jest prawidłowe dokonywanie ogłoszeń o kolejnych jej etapach. I tak, wójt, burmistrz albo prezydent miasta ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Tożsamy obowiązek ciąży na organie wykonawczym gminy w odniesieniu do uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (por. art. 11 pkt. 1 u.p.z.p. oraz 17 pkt. 1 u.p.z.p.).

Czytaj więcej

COVID-19 A SAMOWOLA BUDOWLANA?

16-06-2020 | Joanna Dropińska-Bysiek

Od 8 marca 2020 r. obowiązuje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)(dalej jako ustawa COVID-19), która ingeruje w szereg regulacji prawnych, również tych dotyczących procesu budowlanego.

Czytaj więcej

Business Continuity Planning

14-06-2020 | Marzena Tyl

Business Continuity Planning – BCP – co to jest i czy compliance oficer powinien zainteresować się wnikliwiej tym zagadnieniem?

PCD czyli Planowanie ciągłości działania, (ang. Business Continuity Planning – BCP) jest to pojęcie które obejmuje działania w zakresie tworzenia, weryfikacji i aktualizacji planów reaktywacji działań w obszarze kluczowych procesów organizacji, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie mogliśmy przewidzieć.

Czytaj więcej

Compliance w pokoronawirusowej rzeczywistości

14-06-2020 | Marzena Tyl

Jak może wyglądać funkcja compliance w pokoronawirusowej rzeczywistości? Jakie obszary ryzyk compliance staną się szczególnie istotne?
Czy zastanawialiście się nad tym zagadnieniem? Z pewnością, jak i wiele innych zawodów - również complaince oficer, będzie musiał zrewidować dotychczasowe postępowanie i podjąć intensywny proces intelektualny, który da mu odpowiedź na tak postawione pytania.

Czytaj więcej

Blog - zaczynamy!

12-06-2020

Dziś uruchomiliśmy Blog naszej Kancelarii. 

Będziemy publikować informacje dotyczące najnowszego orzecznistwa, komentować trendy i nowe podejścia w zakresie Compliance, Prawa Nowoczesnych Technologii oraz RODO.

Czytaj więcej