Audyt /due diligence

W każdym wypadku wejścia kapitałowego do spółki, a więc zamiaru objęcia akcji czy udziałów w spółce, przed planowaną transakcją sprzedaży przedsiębiorstwa czy całego podmiotu wskazane jest wykonanie audytu prawnego lub due diligence.

DUE DILIGENCE

Due diligence to kompleksowe badanie kondycji przedsiębiorstwa, które z reguły zlecane jest Kancelarii przez zewnętrznego inwestora.
W trakcie badania due diligence wyczerpującej analizie poddaje się kondycję:
finansową, handlową, prawną, podatkową, technologiczną przedsiębiorstwa - wszystko po to, aby ocenić jego mocne i słabe strony. Pozwala to określić, jakie są szanse i zagrożenia wynikające z transakcji jeszcze przed przystąpieniem do negocjacji. Due diligence jako badanie przedinwestycyjne najczęściej stosuje się w przypadku:

  • sprzedaży przedsiębiorstwa,
  • sprzedaży akcji lub udziałów,
  • połączenia spółek kapitałowych,
  • wprowadzaniu przedsiębiorstwa do obrotu publicznego,
  • szukania przez firmę zewnętrznych inwestorów,
  • oddłużania,
  • wywłaszczania.

Głównym celem przeprowadzenia analizy due diligence jest zebranie wszechstronnych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ.

AUDYT

Audyt z kolei, z reguły obejmuje jeden obszar kontroli i wynika z wewnętrznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa. Zwykle przedmiotem audytu prawnego pozostają wszelkie kwestie związane z zawartymi przez podmiot umowami, kwestie pracownicze, kwestie związane z własnością intelektualną, kwestie związane z majątkiem i nieruchomościami, zawarte umowy oraz spory sądowe.

Prowadzenie audytu lub due diligence wiąże się z udostępnianiem szeregu informacji handlowych i prawnych o spółce. Kancelaria dba również o zapewnienie poufności danych oferując przygotowanie deklaracji poufności lub umowy o zachowaniu poufności, zwanej także NDA (ang. non – disclosure agreement).

Oferowana przez Kancelarię usługa audytu, czy due diligence daje mozliwość ustalenia rzeczywistego stanu prawnego nabywanych aktywów czy też stanu spółki, w którą chcą zainwestować nowi udziałowcy (partnerzy biznesowi).
Przeprowadzamy również audyty na zlecenie podmiotów realizujących projekty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o wartości wielu milionów złotych.
Dodatkowo Klient może zlecić przeprowadzenie audytu w aspekcie finansowym, podatkowym, technicznym i technologicznym, a także audyt środowiskowy. Kancelaria współpracuje z ekspertami w każdej z w/w dziedzin, co pozwala na kompleksowe i profesjonalne opracowanie zleconego przez Klienta raportu audytowego, w raz z zaleceniami konwalidacji ewentualnych błędów czy wręcz zaniedbań ze strony audytowanego podmiotu.