Mediacje i negocjacje

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji gospodarczych.

Negocjacje i mediacje to alternatywa wobec drogi sądowej w biznesie. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie w Polsce zdobywa coraz większe zaufanie, także wśród przedsiębiorców.

Podstawą sukcesu w negocjacjach jest odpowiednie przygotowanie. Przekonanie o własnej nieomylności bez uprzedniego rozeznania się w sytuacji nie pomoże w dyskusji, która toczy się zwykle o wysoką stawkę. Dlatego przed rozpoczęciem negocjacji pomagamy gruntownie zbadać sytuację rynkową danej branży oraz zdobyć wiedzę o kontrahencie z którym prowadzone będą negocjacje. Ponadto wraz z Klientem ustalamy cele i scenariusz prowadzonych negocjacji, tak aby uwzględniać ograniczenia budżetowe oraz nieprzewidziane sytuacje, które mogą istotnie wpłynąć na plan zarządzania projektem.

Mediacja gospodarcza stosowana jest w rozwiniętych krajach od ponad 30 lat. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych na udział w mediacjach decyduje się 90% przedsiębiorców. Mediacje mogą być stosowane w każdym sporze gospodarczym.

W ramach świadczonych usług prawnych proponujemy wsparcie profesjonalnego mediatora wpisanego na listę mediatorów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

  • Mediacja to efektywna metoda rozwiązywania sporów, przede wszystkim z uwagi na oszczędność czasu i pieniędzy. Mediator to osoba pomagająca rozwiązać spór z zewnątrz, neutralnie i z zachowaniem poufności.
  • Mediator wspomaga prowadzenie dyskusji i negocjacji tak, by umożliwić uczciwe i sprawiedliwe rozwiązanie sporu.
  • Mediacja pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie czy w roli powoda czy pozwanego
  • W przypadku mediacji strony zachowują kontrolę - tak nad samym procesem, jak i nad treścią ugody, żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody stron.
  • Mediacja koncentruje się na zaspokojeniu interesów każdej ze stron i zazwyczaj prowadzi do sytuacji obopólnej wygranej.
  • Mediacja pozwala wypracować stosunkowo szybkie i ostateczne kompromisowe rozwiązanie a strony w dużym stopniu stosują się do powziętych ustaleń z uwagi na to, że same uzgodniły te ustalenia.
  • Mediacja może pomóc w utrzymaniu lub wznowieniu kontaktów, które będą lub powinny trwać w przyszłości, czy to w odniesieniu do sfery życia gospodarczego jak na przykład w sytuacji łączenia spółek, kontaktów pomiędzy managerami, kontaktów pomiędzy inwestorami i wykonawcami, w zakresie występujących naruszeń w dziedzinie własności intelektualnej czy w odniesieniu do życia rodzinnego i wielu innych
  • Mediacja pozwala każdej ze stron zachować twarz, podjąć postanowienia obopólnie możliwe do zaakceptowania i dalej utrzymywać konieczne czy pożądane kontakty.
  • W mediacji strony świadomie wypracowują formę ugody, co w konsekwencji przynosi wymierne korzyści biznesowe i społeczne obu stronom.
  • Mediacja jest znacznie krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego.