Compliance w pokoronawirusowej rzeczywistości

Compliance

Jak może wyglądać funkcja compliance w pokoronawirusowej rzeczywistości? Jakie obszary ryzyk compliance staną się szczególnie istotne?
Czy zastanawialiście się nad tym zagadnieniem? Z pewnością, jak i wiele innych zawodów – również complaince oficer, będzie musiał zrewidować dotychczasowe postępowanie i podjąć intensywny proces intelektualny, który da mu odpowiedź na tak postawione pytania.

Po pierwsze – określenie i mitygowanie zagrożeń

Obszarami potencjalnie wyższego ryzyka w obliczu pandemii a tym samym przeniesienie akcentów działania na inne pola z pewnością mogą być działania antyfraudowe czy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Przeciwdziałanie korupcji, wykrywanie nadużyć, zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych, ochrona danych osobowych, czy też inne nieprawidłowości w obszarze etyki biznesu będą̨ w głównym tematem komunikacji, szkoleń́ i monitoringu przez zespoły lub oficerów compliance. Istotnym ryzykiem będzie również zmienność regulacji prawnych i jednocześnie – co oczywiste – konieczność ciągłego monitorowania zmian.

Po drugie – wzmocnienie morale pracowników i wykorzystanie ich potencjału

Nie możemy przy tym zapominać, że Firma to przede wszystkim pracownicy, od których postawy zależy nie tylko kondycja i sukces całej organizacji, ale przede wszystkim marka. Ważnym zatem aspektem dla organizacji jest zbudowanie i utrzymanie odpowiedniej kultury etycznej zespołów i zasad, które pozwolą na realizację zadań merytorycznych organizacji bez uszczerbku dla marki i wypracowanej dobrej reputacji na rynku. W tym właśnie momencie wkracza do akcji compliance oficer, który realizuje swoje zadania w szczególnych okolicznościach, mając na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania spółki, bezpieczeństwo pracowników oraz wysoki poziom usług wszystkim kontrahentom.

Po trzecie – trudna rola compliance oficera

Mogę zgodzić się z poglądami, zgodnie z którymi istnieje realne ryzyko umniejszania roli funkcji zapewnienia zgodności na rzecz jak najszybszego nadrabiania strat finansowych, powodujących przestój w działalności biznesowej lub wręcz wpływającej na realne ryzyko likwidacji firmy. Ekonomiści podkreślają wzrost presji na wynik. Taka sytuacja może z kolei powodować, że funkcja compliance zostanie poddana negatywnej ocenie jako czynnika moderującego rozwój biznesu.

Pamiętajmy jednak o tym, że ryzyka i wymogi regulacyjne, które odnosiły się do naszej branży sprzed epidemii, nadal obowiązują lub zostają poddane modyfikacjom. To kolejne pole ryzyka w otoczeniu biznesu, którego roli w żadnym wypadku nie wolno umniejszyć i zaniedbać.

Podsumowanie

Jeśli weźmiemy pod uwagę kilka ważnych czynników, które moderują nam środowisko biznesu jak np. niestabilną sytuację legislacyjną, czynniki makro- i mikroekonomiczne, wahania giełdowe i zmiany nastrojów społecznych dostrzeżemy, że pierwsza linia obrony potrzebuje zespołu complinace. W mojej ocenie dużym wyzywaniem, dla każdego oficera compliance, skupienie się na czynnościach, które zniwelują etap stagnacji tj. bieżące szkolenia z zakresu compliance, certyfikacja compliance, meetingi dla pracowników podnoszące świadomość compliance.
Oficer compliance jest świadomy swojej roli, jaką pełni w tym trudnym okresie przemian gospodarczych. Istotnym aspektem owocnej pracy compliance oficera jest zatem aktywny udział i bieżące doradztwo w procesie decyzyjnym. Doglądamy implementacji i BCP. Szczególnie teraz, w czasach epidemii, wolimy zapobiegać, niż leczyć.
Pamiętajmy o poszanowania wartości i zasad, jakie występowały w strukturach firmy sprzed wystąpienia kryzysu pandemicznego. To one stanowią filary budowania marki!